Tuesday, December 30, 2014

President Obama's White House Photos, 2014

President Obama's White House Photos, 2014

http://www.whitehouse.gov/photos-and-video/2014-photos